Základné informácie o ER2012Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ktorý svojim zameraním nadväzuje na európsky rok 2010, venovaný boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a na minuloročné aktivity európskeho roka podporujúce dobrovoľníctvo. Východiskom pre vyhlásenie európskeho rok 2012 je rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra 2011 o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Téma európskeho roku 2012 bola zvolená vzhľadom na rýchlejšie starnutie občanov a občianok Európskej únie a narastajúci počet starších ľudí. Na tento nárast je možné hľadieť pozitívne, pretože je dôsledkom lepšej zdravotnej starostlivosti a kvality života, avšak vzhľadom na demografické zmeny je nutné zamerať sa na mnohé problémy, ktoré prináša. Práve aktívne starnutie sa môže stať kľúčom k riešeniu demografického vývoja. Celkovým cieľom európskeho roka je uľahčovať vytváranie kultúry aktívneho starnutia v Európe spočívajúcej na spoločnosti pre všetky vekové kategórie.

Aktívne starnutie je, podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie, proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života starších ľudí. Aktívne starnutie teda musí byť podporované pracovnými príležitosťami prípadne možnosťou dobrovoľníckej práce. Umožní starším osobách podieľať sa iniciatívne a samostatne na dianí v spoločnosti, a to aj vďaka upravenému bývaniu, infraštruktúre, doprave alebo prístupu k informáciám a k internetu.

Hlavná odpoveď na tieto rýchle zmeny vo vekovej štruktúre spoločnosti spočíva v podpore vytvárania kultúry aktívneho starnutia ako celoživotného procesu a v zaistení toho, aby rýchlo sa rozširujúce skupiny obyvateľstva vo veku nad 50 rokov mali dobré možnosti týkajúce sa zamestnania a aktívneho zapojenia sa do spoločenského a rodinného života, a to aj prostredníctvom dobrovoľníctva, celoživotného vzdelávania, kultúry a športu.

Európsky rok 2012 má upozorniť tvorcov a tvorkyne verejných politík a ďalšie subjekty, že zabezpečenie dôstojného, zdravého starnutia a nezávislého života občanov si vyžaduje zmeny:
 • v politikách zamestnanosti, zlepšením prístupu starších ľudí na trh práce, inováciami v organizácii práce
 • v zdravotných programoch, prevencii úrazov
 • v sociálnych službách
 • vo vzdelávaní dospelých, celoživotnom vzdelávaní
 • v zlepšovaní vhodného ubytovania
 • v oblasti informačných technológií
 • v oblasti dopravy
Európsky rok 2012 podnecuje a podporuje úsilie členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora vrátane malých a stredných podnikov, zamerať sa na podporu aktívneho starnutia a vynaložiť väčšie úsilie na mobilizáciu potenciálu rýchle rastúceho počtu starších obyvateľov a obyvateliek Európskej únie. Starnutie je nepochybne veľmi náročné pre celú spoločnosť a pre všetky generácie a je aj záležitosťou medzigeneračnej solidarity a rodiny. Preto má byť Európsky rok zameraný na spolupatričnosť a spoluprácu medzi generáciami so zreteľom na rozmanitosť a rodovú rovnosť.

Aké sú konkrétne ciele európskeho roka?
 • zvyšovať všeobecné povedomie o význame aktívneho starnutia a jeho rôznych rozmeroch a zabezpečiť, aby bolo v politických programoch zainteresovaných strán na všetkých úrovniach zaradené na popredné miesto, s cieľom vyzdvihnúť užitočnosť starších osôb pre spoločnosť a hospodárstvo, zvýšiť jeho uznanie, podporovať aktívne starnutie, solidaritu medzi generáciami,  vitalitu a dôstojnosť všetkých ľudí a viac sa snažiť o mobilizáciu potenciálu starších osôb bez ohľadu na ich pôvod a umožniť im viesť nezávislý život;
 • podnecovať diskusiu, vymieňať si informácie a rozvíjať vzájomnú výmenu skúseností medzi členskými štátmi a zúčastnenými stranami na všetkých úrovniach s cieľom podporovať politiku aktívneho starnutia, stanoviť a šíriť osvedčené postupy a podporovať spoluprácu a súčinnosť,
 • ponúknuť rámec pre záväzky a konkrétne opatrenia, ktoré umožnia Únii, členským štátom a zainteresovaným stranám na všetkých úrovniach, aby prostredníctvom konkrétnych činností so zapojením občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a podnikateľského sektora a s osobitným dôrazom na podporu informačných stratégií vypracovali inovatívne riešenia, politiky a dlhodobé stratégie vrátane komplexných stratégií riadenia otázok spojených s vekom v oblasti zamestnanosti a práce, a aby sa snažili dosiahnuť konkrétne ciele týkajúce sa aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami;
 • podporiť činnosti, ktoré pomôžu bojovať proti diskriminácii na základe veku, odstrániť stereotypy spojené s vekom a odbúrať bariéry, najmä pokiaľ ide o možnosti zamestnania.
Ciele európskeho roka nadväzujú na existujúce dokumenty prijaté medzinárodnými organizáciami. K významným dokumentom ochrany práv starších ľudí, ktoré boli prijaté Valným zhromaždením OSN v roku 1991 patria Princípy ochrany starších. Tieto princípy sú rozdelené do piatich základných otázok: nezávislosť, participácia, starostlivosť, sebarealizácia a dôstojnosť.

Spoločenské vnímanie staroby sa snažila zmeniť aj rezolúcia Valného zhromaždenia z roku 1992, ktorou bol vyhlásený Medzinárodný rok starších ľudí (1999). Základným rámcom tohto roku bol Medzinárodný akčný plán o starnutí (1982) a jeho cieľom bolo upozorniť na rolu starších v spoločnosti a potrebu podpory a rešpektu medzi generáciami. Dôraz sa pritom kládol na štyri základné témy: situáciu starších osôb, individuálny celoživotný vývoj, vzťahy medzi generáciami a vzájomný vzťah medzi starnutím obyvateľstva a budúcim vývojom.

Jednou z aktivít Slovenska v rámci vyhláseného roka bolo prijatie Národného programu ochrany starších ľudí (1999) vládou SR. Jeho cieľom bolo prezentovať požiadavku na vytvorenie lepších podmienok pre život starších osôb, a to prostredníctvom sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, bytovej politiky, vzdelávaním, teda oblasťami do ktorých sú smerované verejné výdavky. Cieľom bolo tiež zaviazať jednotlivé rezorty, ústredné orgány štátnej správy uplatňovať princípy a zásady národného programu vo svojej činnosti.

Novším rámcom, z ktorého by mal vychádzať nový národný program by mali byť revidovaný Medzinárodný akčný plán (2002) prijatý na Druhom svetom zhromaždení k problematike starnutia v Madride a Regionálna implementačná stratégia (2002) prijatá na Ministerskej konferencii krajín strednej a východnej Európy UNECE.

Úrad vlády Slovenskej republiky (ÚV SR) spracoval Národný pracovný program Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Aktivity a iniciatívy, ktoré národný pracovný program obsahuje sa realizovali aj za účasti štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, odborových a zamestnávateľských zväzov a vedecko-výskumných inštitúcií. Na príprave ÚV SR spolupracoval aj s Výborom pre seniorov pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
 


 
5097