Mesto Banská Bystrica sa zapojilo do projektu podporujúceho myšlienku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.


PROJEKT Generations@schools
 

29. apríl 2012 – Európsky deň medzigeneračnej solidarity

Mesto Banská Bystrica sa zapojilo do projektu podporujúceho myšlienku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.
 
Do projektu sa aktívne zapojili 4 základné školy, seniori Denného centra Pohoda, starí rodičia, priatelia a známi seniori detí – žiakov týchto ZŠ:
 
Ďumbierska 17 – žiaci I,II, III a IV ročníkov v rámci hodín výtvarnej výchovy a školského klubu detí vyrobili krásne 4 veľké postery a 11 menších na tému „My a naši starí rodičia.
Žiaci 8 a 9 ročníkov prispeli postermi „Seniorské aktivity“, „Keď príde čas“, „Spomienky, Spomienky na mladosť“, „Spomíname“, „Každý deň je vzácny“, „Generácie“, „Daň za starobu“ a „Keď príde staroba“.
 
Moskovská 2 - ZŠ spolupracovala so seniormi v Zariadení pre seniorov Jeseň a na DD a DSS Sénium Jilemnického.
Dňa 26.4.2012 pripravili program:
od 11.00 hod. do 12.00 hod. - Ľudové tradície očami detí – kultúrny program
Žiaci na 1. stupni počas stretnutia sa  dozvedeli od seniorov ako sa učilo u nás za ich mladých čias.
poobede od 14.00 do 16.00 hod.  - žiaci druhého stupňa pripravili pre seniorov -  školu počítačov (mladší učia starších). Tvorivé dielne – spolupráca starších a mladších. Besedy – čo znamená starnutie.
 
Žiaci 6 ročníka napísali 2 články, 12 a 13 roční žiaci nakreslili 12 výkresov k problematike deti, starí rodičia – seniori – život cez dôchodok.
 
Tr. SNP 20
Žiaci 1 a 2 ročníkov namaľovali 30 výkresov k problematike starí rodičia a my deti, vnúčatá – na výkresoch zachytávajú spoločné činnosti, aktivity  so starými rodičmi. Žiaci vyšších 7, 8 a 9 ročníkov sa zapojili napísaním básničky „Starká Anička“, „Anjel“, „Moja starká“, „Pomáhajme starším“, „Starí ľudia“ a „Úcta k starším“.
 
7 fotografií zo stretnutia žiakov a starých rodičov
 
ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8 – žiaci 3.ročníka vytvorili 7 výkresov  s kresbou, napísali „báseň pre starých rodičov“, „poďakovanie starkej“, „moja starká“, „moja babka“, „moja babička“, „Som rada, že ste“ aj s maľovaným obrázkom, „Básnička pre babku a dedka“, „Moji starkí, babina“.
 
Denné centrum Pohoda
Členovia DC sa zúčastnili programu ZŠ Moskovská 2 – Ľudové tradície očami detí spojené aj s kultúrnym programom, školy počítačov – žiaci učia starších a naopak starší im porozprávali o prvých začiatkoch práce na PC, o prvých trendoch počítačovej techniky.
 
Denné centrum Dúbrava
Členovia DC sa pravidelne zúčastňujú tvorivých dielní a aktivít poriadaných ZŠ Gaštanova Podlavice. Besedy s deťmi na tému tradície v Banskej Bystrici, zdravá výživa z pohľadu starých rodičov, varíme a pečieme so starými rodičmi, pravidelné kurzy počítačových zručností – medzigeneračné prepojenie deti učia starých rodičov.
 
      Z prác a fotografií dokumentujúcich tento projekt bude zrealizovaná:
 
  • výstava na 1. poschodí v budove Mestského úradu  v Banskej Bystrici v dňoch 20. - 27.6.2012 v spolupráci s odborom školstva
  • po dohode s vedúcimi DC  v mesiacoch august – september 2012 výstava vo vybratých DC
  • výstava v Zariadení pre seniorov Jeseň, Internátna 10 – október 2012
 
 
Spracovala: Beáta Pinďáková
V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2012


8201