Medzinárodná konferencia k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami


Pripravovaná medzinárodná konferencia, ktorá bude prebiehať na výstave Bibliotéka/Pedagogika dňa 8. 11. 2012. Pripravované podujatie bude pozostávať z workshopu a konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorej sprievodný program bude tvoriť projekt  „Živej knižnice/Živých kníh“. Medzinárodná konferencia bude nadrezortnou aktivitou prebiehajúceho európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Workshop, ktorý bude súčasťou konferencie bude pripravovaný formou „medzigeneračného panelu“ a je zameraný na podporu medzigeneračnej solidarity a  na komunikáciu cieľov projektu Generations@school odbornej a laickej verejnosti (zlepšovanie vnímania rôznych generácií a medzigeneračných vzťahov, posilňovanie solidarity medzi generáciami).

Konferencia bude pozostávať zo 2 základných blokov:
  • sociálna situácia,
  • vzdelávanie.


Medzinárodné  podujatie bude pripravené v spolupráci s príslušnými ministerstvami a ďalšími relevantnými inštitúciami. Doterajší partneri – Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku sú ďalšími spolupracujúcimi partnermi, ktorí budú participovať na príprave a priebehu celej plánovanej a pripravovanej aktivity.
Nadrezortná aktivita má za ambíciu priblížiť aspekty aktívneho starnutia, ako aj možnosti vytvárania vhodných podmienok pre posilňovanie medzigeneračnej solidarity. Jednotlivé oblasti budú podporene aj príkladmi dobrej praxe zo zahraničia (predbežne CZ, PL, HU, AT), pripadne aj vystúpením zástupcu z Európskej Komisie. Srdečne pozývame návštevníkov veľtrhu Bibliotéka/Pedagogika na sprievodný program, ktorý pripravujeme v spolupráci s Iuventou. Projekt „Živých knižníc“ predstavuje jedinečný a prirodzený model posilňovania medzigeneračnej solidarity vo forme komunikácie staršej a mladšej generácie. Živými knihami sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Sú reprezentantmi skupín, najčastejšie sa konfrontujúcich s určitými predsudkami a stereotypmi. Čitateľom v takejto knižnici môže byť  každý, kto je pripravený pýtať sa, počúvať a premýšľať. Knihy v živej knižnici môžu hovoriť o sebe, ale dokážu aj odpovedať na otázky čitateľov, aj prirodzenou formou dialógu vzdelávať.
Medzi ďalšie sprievodné aktivity bude patriť výstava Staroba sa nás dotýka, výstava fotiek z projektu Generations@school pripravená v spolupráci s oddelením Euro – info centrum ÚV SR a nakoniec "Výtvarná súťaž – cena ministra práce, sociálnych vecí a rodiny", zameraná na európsky rok 2012 a na medzigeneračnú solidaritu a zvyšovaniu tolerancie medzi rôznymi generáciami. Súčasťou tejto celoplošnej aktivity je aj aktivita organizovaná MPSRV SR, v rámci ktorej budú výtvarné práce detí z detských domovov vystavené aj v priestoroch ministerstva v čase od 6. decembra 2012 počas Vianočných trhov chránených dielní. Návštevníci a zamestnanci ministerstva budú môcť jednotlivým prácam prideľovať hlasy a v závere trhov sa budú jednotlivé výtvarné práce predávať. Autorovi detskej kresby, ktorý dostane najviac hlasov, bude udelené ocenenie ministra a výťažok z predaja  kresieb dostanú detské domovy,  ktorých deti sa zapojili do súťaže.
 9120