Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“,


Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“, ktorá sa konala vo štvrtok 22. novembra 2012, poukázala na významné demografické zmeny a v ich kontexte meniace sa postavenie žien v spoločnosti a na trhu práce.
 
Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (ďalej len európsky rok 2012)  zorganizovali konferenciu pod názvom „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“. Medzinárodná konferencia, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, sa konala dňa 22. 11. 2012 v kongresovej sále MPSVR SR. Štátny tajomník MPSVR SR Jozef Burian vo svojom príhovore ocenil vznik iniciatívy rodovo citlivého prístupu k aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej solidarite, ktorý je podporený aj prebiehajúcim európskym rokom 2012. Zároveň zdôraznil, že zmena postojov spoločnosti k problematike aktívneho starnutia v kontexte rozvoja ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv vyplýva z definovaných základných cieľov sociálnej, rodinnej a rodovej politiky vlády SR. K základným pilierom, na ktorých je postavená Európska únia, patrí solidarita medzi generáciami, rovnosť medzi ženami a mužmi, odstraňovanie sociálneho vylúčenia a diskriminácie. Posilňovanie bilaterálnej spolupráce a viacročná tradícia bilaterálnych podujatí Úradu vlády SR s francúzskymi expertkami a expertmi tak vytvára priestor pre výmenu skúseností v oblasti rodovej rovnosti.   

Na slová štátneho tajomníka nadviazal J.E. Jean-Marie Bruno, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR. Vo svojom príhovore vyzdvihol dlhotrvajúcu mnohostrannú spoluprácu a dobré vzťahy medzi Slovenskou a Francúzskou republikou aj v oblasti projektov ovplyvňujúcich zamestnanosť a vytvárajúcich priestor pre výraznejšie dodržiavanie ľudských práv.
„Európske skúsenosti v oblasti podpory znevýhodnených skupín  by mali byť inšpiráciou pre Slovensko aj  v riešení regionálnych rozdielov v zamestnanosti“, zdôraznila vo svojom príhovore poradkyňa predsedu vlády SR Oľga Algayerová. Zároveň ocenila misiu ambasádoriek a ambasádorov prebiehajúceho európskeho roku 2012 a uviedla, že ambasádorky  Kvetoslava Škvarková, Zita Furková, Ľubica Gálisová aj Elvíra Chadimová prežili celý svoj život aktívne a aj v súčasnosti odovzdávajú svoje cenné skúsenosti ľuďom vo svojom okolí. Ambasádorka Zita Furková upozornila na nízky počet žien vo vyššom veku, ktoré pôsobia v médiách a na skutočnosť, že je všeobecne nevyužitý potenciál starších žien. Zora Bútorová z IVO  a Boris Vaňo z Výskumného demografického centra INFOSTAT na základe výsledkov štatistických zisťovaní poukázali na vnímanie rodových a vekových nerovností, na postoje spoločnosti k nerovnému zaobchádzaniu v práci k zamestnancom vo vyššom veku,  meniace sa demografické aspekty trhu práce, ako aj na značné rozdiely v predstavách ľudí o odchode do dôchodku. Na príspevok nadviazala aj Silvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny  a poukázala na kombináciu faktorov zamestnania  žien so starostlivosťou o iných a dôsledky tejto kombinácie pri návrate na trh práce.

Francúzske expertky v oblasti rodovej rovnosti,Laurence Liago, národná tajomníčka francúzskej demokratickej konfederácie práce  a Michèle Vianes, predsedníčka združenia Regards de femmes porovnali realitu v oblasti rodovej rovnosti vo Francúzsku. Po skončení oficiálneho programu konferencie pokračovala odborná diskusia na tému pracovného života žien vo vyššom veku so zástupcami mimovládnych aj odborových organizácií.
V závere konferencie odzneli výzvy a opatrenia na riešenie situácie v načrtnutých témach. Prebiehajúci európsky rok upozorňuje na prichádzajúce demografické zmeny a  spoločnosť získava priestor ako ovplyvniť postoje a názory obyvateľov tak, aby si uvedomili, že „skrytá“ sila a skúsenosť staršej generácie v sebe nesie obrovský nevyužitý potenciál skúseností. Je potrebné, aby súčasné aj nasledujúce generácie žili vo vzájomnej solidarite, ktorá bude prispievať k odstráneniu chudoby v spoločnosti.Takéto nasmerovanie môže mať pozitívny vplyv na ekonomiku a rozvoj spoločností. Situácia žien vo vyššom veku (45+) na trhu práce je ešte kritickejšia, pretože sú v omnoho väčšej miere vystavené rodovej nerovnosti. Kariérny cyklus žien vo vyššom veku sprevádza rodová nerovnosť v odmeňovaní, pracovný život do veľkej miery ovplyvňuje rodičovstvo. Na Slovensku stavia spoločnosť ženy primárne do roly matky – opatrovateľky dieťaťa, výsostne zodpovednej za jeho starostlivosť a výchovu. Ženy sú nútené aj niekoľkokrát počas profesionálneho života prerušiť svoju kariéru, čo sa negatívne prejavuje nielen na výške ich platov, ale aj ich dôchodkov.


10176