Veľtrh pre seniorov stavia mosty medzi generáciami


V dňoch 17. – 19. októbra 2012 sa konal v Trnave štvrtý ročník veľtrhu pre seniorov. Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 a Mesiaca úcty k starším. Predmetné podujatiemalo za úlohu ponúknuť seniorom  inšpirácie pre aktívne vypĺňanie si svojho voľného času. Častejšie ako inokedy sa v tomto roku poukazuje na rovnocenné postavenie a dôstojnosť života seniorov v spoločnosti.

Súčasťou podujatia boli mnohé aktivity určené pre seniorov – na pohybovú aktivitu boli zamerané ukážky cvičenia pre seniorov, beh a chôdza reumatikov; vybrať si mohli zo širokej ponuky čajov, masáži, zdravých jedál a to všetko v duchu relaxu a propagácie zdravého životného štýlu. K dispozícií im bolo aj poradenstvo v oblasti zdravia a služieb. V priebehu veľtrhu si seniori mohli taktiež zasúťažiť na stacionárnych bicykloch. Súťažilo sa o titul najrýchlejšieho seniora. Novinkou tohto ročníka bola aj skutočnosť, že podujatia sa po prvýkrát zúčastnili aj seniori zo štyroch miest zapojených do projektu Mosty medzi generáciami – Žilina, Nitra, Spišská Nová Ves a Brezno, ktorí sa predstavili so svojím programom. V duchu solidarity medzi generáciami, ktorá je tiež hlavnou myšlienkou európskeho roku, boli súčasťou veľtrhu taktiež vystúpenia detí so starými rodičmi.

Vzhľadom na to, že Úrad vlády SR je národným koordinátorom Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, pozvanie do Trnavy prijala taktiež poradkyňa predsedu vlády SR, Ing. Oľga Algayerová. Vo svojom príhovore vyzdvihla hodnotu a skúsenosti staršej generácie, ktoré nie sú v súčasnosti v dostatočnej miere oceňované. Počas svojho prejavu vyzdvihla taktiež ďalšie aktivity, ktoré Úrad vlády SR pre seniorov organizuje. V neposlednom rade im zaželala najmä veľa zdravia a životného entuziazmu a nezabudla poukázať na to, že seniorov nie je potrebné podporovať len v čase ,,mesiaca úcty k starším“, ale počas celého roka.

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 nám ponúka možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že aj v období ,,jesene života“ je možné byť aktívnym. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite. Seniori, ktorí sa zúčastnili trnavského veľtrhu pre seniorov boli dôkazom toho, že sami najlepšie poznajú spôsob aktívneho starnutia.

9698