Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa spolu s 13 organizáciami z ôsmych krajín strednej Európy stalo partnerom medzinárodného projektu s názvom Central European Knowledge Platform for an Ageing Society. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu strednej Európy, začal 1.1.2011 a potrvá do konca roku 2013.

Cieľom projektu je:
  • prispieť k minimalizácii negatívnych efektov a vplyvov na demografický trend starnutia spoločnosti a ekonomiky
  • zlepšiť rámcové podmienky (napr. programy, pravidlá) prispôsobením politík, vládnych procesov a mechanizmov na demografickú zmenu
  • zredukovať regionálne rozdiely ako aj územné izolovanie cieľových skupín vytvorením platformy na výmenu poznatkov z praxe medzi vidiekom a mestskými časťami, medzi národnými, regionálnymi a nadnárodnými stupňami
  • lepšie využiť existujúci vnútorný potenciál rozmanitej a starnúcej pracovnej sily zvýšením povedomia demografickej zmeny, vytvorenie stratégie starnutia ako aj najnovších školiacich konceptov
  • propagovať náčrty nových služieb a zlepšovať schopnosti a vzdelanie cieľových skupín, aby sa prispôsobili požiadavkám stredných a malých podnikov, ako aj prispieť k udržateľnej zmene vytvorením spoločnej stratégie.
Očakávané výsledky:
  • spoločné „Fórum o starnutí v strednej Európe" , ako aj vytvorenie Stratégie - Central Europe Age Strategy
  • vytvorenie regionálnej platformy starnutia
  • implementácia inovatívnych opatrení/služieb pre stredných a malých podnikateľov v oblasti manažmentu rozmanitosti, celoživotného vzdelávania, pracovno-životnej rovnováhy a zdravia.
 ĎALŠIE INFORMÁCIE

7557