Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie


Inštitút pre verejné otázky prezentoval dňa 29. 3. 2012 výsledky výskumného projektu zameraného na témy aktívneho starnutia, participácie a diskriminácie starších ľudí a názorov verejnosti na tieto problémy. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

O projekte
Výskumný tím si vytýčil za cieľ priniesť nové poznatky o životnej situácii starších ľudí a ich skúsenostiach s diskrimináciou, ako aj o miere ich participácie v rôznych oblastiach života spoločnosti; spoznať názory na postavenie a práva starších ľudí; poukázať na vekové stereotypy; analyzovať pripravenosť verejnosti i ľudí v staršom veku akceptovať model aktívneho starnutia a prispieť ku kultivácii verejnej diskusie o právach starších ľudí a ponúknuť poznatky využiteľné vo verejnej politike.
 
Z výsledkov výskumu vyberáme
Staršia populácia- štatistické údaje
Pre Slovensko sa stáva čoraz naliehavejšou výzvou osvojiť si koncept aktívneho starnutia a lepšie uplatňovať potenciál starších ľudí. Naša populácia totiž zaznamenáva proces starnutia. Počet ľudí vo veku 45-64, ktorí z hľadiska potreby osvojenia si konceptu aktívneho starnutia predstavujú najexponovanejšiu skupinu, v roku 2010 dosiahol 1 447 757 (z toho 699 221 mužov a 748 536 žien).
Sociálno-ekonomická situácia po odchode z trhu práce nie je veľmi priaznivá. Priemerný dôchodok sa pohybuje u mužov na úrovni 400 eur a u žien iba mierne prevyšuje 300 eur. Ženy v staršom veku sú väčšmi ohrozené chudobou: vo vekovej skupine 65+ bolo riziko chudoby žien v porovnaní s mužmi takmer 2,5-krát vyššie.
 
Postavenie starších ľudí očami verejnosti
Slovenská verejnosť hodnotí postavenie a šance starších ľudí v našej spoločnosti v porovnaní s mladšími značne kriticky: až 73 % ich pokladá za horšie.
Za najzávažnejšie problémy starších ľudí verejnosť pokladá životnú úroveň, sociálne a dôchodkové zabezpečenie (59 %), zdravotnú starostlivosť (50 %), diskrimináciu v práci a zamestnaní (22 %); nerešpektovanie potrieb starších ľudí a ich celkovú diskrimináciu (22 %); kriminalitu páchanú na starších ľuďoch (14 %); ich spoločenskú marginalizáciu a vyradenie zo života (14 %) a nedostupnosť sociálnych služieb (10 %).
 
Diskriminácia starších ľudí
Za najzávažnejšie oblasti diskriminácie starších ľudí verejnosť pokladá trh práce (51 %), zdravotníctvo (34 %), úrady a služby (28 %).
Za posledné roky vzrástla tolerancia voči diskriminácii starších ľudí na základe veku, čo možno pravdepodobne pripísať rastu nezamestnanosti. Rozšírila sa neoprávnená predstava, že starší pracovníci predstavujú na trhu práce konkurenciu pre mladších.
Osobnú skúsenosť s diskrimináciou na základe veku má približne pätina ľudí vo veku 45-64. Častejšie ju zažívajú ženy; ľudia s nižším vzdelaním; nepracujúci. Zo skupiny nepracujúcich ju najčastejšie konštatujú nezamestnaní a invalidní dôchodcovia. Z vekového hľadiska sa najčastejšie cíti diskriminovaná skupina 55-59-ročných.
 
Aktívne starnutie očami verejnosti
Chápanie konceptu aktívneho starnutia je na Slovensku pomerne hmlisté. Až 47 % respondentov z celej populácie či 41 % respondentov vo veku 45-61 vôbec tento pojem nepoznalo. Najvýraznejší je kontext pracovnej aktivity starších ľudí (21 % respondentov vo veku 45-61), ktorý je však vnímaný ambivalentne. Príčin je viacero: situácia na trhu práce, konkrétne vysoká miera nezamestnanosti, vyčerpanosť starších ľudí z práce, ich neuspokojivý zdravotný stav, nutnosť venovať sa starostlivosti o iných členov rodiny a ďalšie.
 
Občianska a spoločenská participácia starších ľudí
Väčšina ľudí vo veku 45-64 sa zaujíma o celoštátnu politiku (69 %). Najvyšší záujem prejavujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním (81 %) a pracujúci dôchodcovia (89 %) – najmä v kontraste s nezamestnanými (53 %) a s nepracujúcimi dôchodcami (62 %). Podobné rozdiely sa prejavujú i v prístupe ku komunálnej či medzinárodnej politike.
Uvedené rozdiely sa reprodukujú aj v miere občianskej participácie, ktorá je u pracujúcich dôchodcov spravidla vyššia ako u nezamestnaných, nepracujúcich dôchodcov i u pracujúcich v preddôchodkovom veku.
 
Komplexnú správu nájdete tu:


7175