SeniorFEST Bratislava


Je prirodzené, že keď si vychutnávame páľavy letného slnka, nemyslíme na chladnejší vánok jesene. Napriek tomu sa leto skončí a začne sa jeseň. V prírode má všetko svoj čas a svoje obdobie. Kolobeh života sa týka nás všetkých. Čas produktívnej zrelosti vystrieda obdobie starnutia. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a nemôžeme pred ňou zatvárať oči. Október ako mesiac úcty k starším nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a uvedomili si ich hodnotu a neustálu potrebu v spoločnosti. K tomu smeruje aj nový obsah sociálnej politiky hlavného mesta, ktorá sa celý rok systematicky sústreďuje na rozvoj kvality života seniorov v Bratislave. Aj preto na jej pôde vznikla v minulom roku Rada seniorov hlavného mesta SR Bratislavy. Je stálym poradným orgánom v otázkach postavenia seniorov a dáva priestor novému a modernému pohľadu mesta na potreby staršej generácie a skvalitnenie jej života. V spolupráci s Radou seniorov získavame spätnú väzbu o kvalite ponúkaných služieb a aktivitách pre seniorov v Bratislave. Vyvrcholením tohtoročného úsilia hlavného mesta vychádzať v ústrety staršej generácii, je druhý ročník októbrového SeniorFESTU s kultúrno-spoločenským, ako aj vzdelávacím programom pre seniorov. Verím, že práve v roku 2012, ktorý Európska komisia vyhlásila za rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, sa prehĺbi náš pohľad na nesmiernu hodnotu starších ľudí. Verím, že otvoríme priestor ich nadobudnutej múdrosti a využijeme skúsenosti staršej generácie v Bratislave. Verím, že
SeniorFEST našim vzácnym spoluobyvateľom, ktorých vek sa končí symbolickou koncovkou „siat“ a ktorí zasiali do našich životov veľa dobrého, prinesie radosť a príjemné zážitky.


9492