PROGRAM - Otváracia konferencia Európskeho roka 2012


7. februára 2012, Hotel Bôrik Bratislava

8.00 - 9.00        Registrácia
9.00 - 10.20      Sekcia I. Aktívne starnutie naprieč sektormi a politikami (hlavná sála)
Úvodné slovo a privítanie
Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Otváracie prejavy:
Lucia Nicholsonová,  štátna  tajomníčka  Ministerstva práce, sociálnych  vecí
a rodiny SR
Ján Porubský, štátny tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR
Lenia Samuel, osobitná poradkyňa generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia
Ľudovít Ódor, poradca predsedníčky vlády SR a ministra financií SR

Privítanie ambasádoriek a ambasádorov európskeho roka 2012
Zita Furková, Kveta Škvarková, Ladislav Hegyi, Miroslav Trnovský, Elvíra Chadimová, Ľubica Galisová, Jozef Mikloško a Kamil Vajnorský
 
10.20 - 10.45  Prestávka

10.20 -             Tlačová konferencia (sála C)            

10.45 - 12.30   Sekcia II. Prečo potrebujeme aktívne starnutie? (hlavná sála)
- výzvy a príležitosti v oblasti aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 
 
Moderátor:
Jozef Mikloško (Združenie kresťanských seniorov, ambasádor roka)
 
Kálmán Petőcz (generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, ÚV SR): „Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami z pohľadu ľudských práv“
 
Jarmila Filadelfiová, Bernardína Bodnárová (Inštitút pre verejné otázky): „Pripravenosť spoločnosti na aktívne starnutie: Vnímanie starších a ich postavenia“
 
Helena Woleková (správkyňa SOCIA – nadácia pre podporu sociálnych zmien):
"Prepojenosť verejných služieb pre seniorov a seniorky alebo Všetko so všetkým súvisí"
 
Jozef Turčány (výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska):
„Verejné politiky vo svetle výziev európskych rokov – Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012“
 
12.30 - 13.30  Obed (Buffet lunch v reprezentačných priestoroch Hotela Bôrik)

13.30 – 16.20 Sekcia III.   Odborné panelové diskusie

1. Dlhodobá starostlivosť v kontexte medzigeneračnej solidarity (hlavná sála)
Predsedajúci panelu:
Bruno Konečný (Združenie miest a obcí Slovenska)
Hlavná rečníčka:
Kvetoslava Repková (Inštitút pre výskum práce a rodiny):
„Lekcia kontinuity európskych rokov pre potreby dlhodobej starostlivosti“
Panelisti a panelistky:
Lýdia Brichtová (Odbor sociálnej starostlivosti sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR):  
„Dlhodobá starostlivosť – politiky pre opatrované i opatrujúce osoby“
Ľubica Kontrová (Odbor zdravotnej starostlivosti sekcie zdravia MZ SR):
„Zdravotná starostlivosť – súčasť dlhodobej starostlivosti o občanov v Slovenskej republike“
Milada Dobrotková (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR):
„Sociálne služby v kontexte vytvárania podmienok pre aktívne starnutie“
Mária Filipová (mesto Banská Bystrica, Únia miest Slovenska):
„Elektronický strážca seniorov a senioriek - moderná forma terénnej sociálnej práce“
Stanislav Trnovec (Klub mnohodetných rodín):
„Kto bude opatrovať rodinných opatrovateľov a opatrovateľky?“
Fedor Blaščák (TREND CSR Fórum, editor www.csr.etrend.sk)
„Aká je miera angažovanosti firiem v oblasti starostlivosti o seniorov a seniorky?“
Ľubica Galisová (Fórum pre pomoc starším, ambasádorka roka):
„Kvalita a dôstojnosť života starších“
Jozef Mikloško (Združenie kresťanských seniorov, ambasádor roka)
 
2.  Zdravé starnutie a inovácie (konferenčná miestnosť „vináreň“)
Predsedajúci panelu:
Štefan Krajčík (prednosta Kliniky geriatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava)
Hlavná rečníčka:
Darina Sedláková (Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku): „Starnutie so zdravotným postihnutím: môže byť aktívne?“
Panelisti a panelistky:
Martina Élešová (Odbor zdravotnej starostlivosti sekcie zdravia MZ SR):
„Poskytovanie zdravotnej starostlivosti seniorom a seniorkám v Slovenskej republike“
Róbert Ochaba (Úrad verejného zdravotníctva SR):
„Závislosti u seniorov a senioriek“
Věra Dobiášová (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR Trenčín):
„Záujem seniorov a senioriek o vlastné zdravie“
Silvia Tokárová (Odbor materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení sekcie regionálneho školstva, MŠVVŠ SR):
„Regenerácia výživou v rezorte školstva“
Alžbeta Veselá (Slovenská Alzheimerova spoločnosť):
„Tréningy pamäte pre seniorov a seniorky“
Alena Galajdová (Strojnícka fakulta TU v Košiciach):
„Rehabilitácia seniorov a senioriek s využitím moderných technológií“
Gabriel Juhás (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU):
„Inovácie v oblasti elektronizácie a informatizácie služieb“
Kamil Vajnorský (Jednota dôchodcov na Slovensku, ambasádor roka)
Ladislav Hegyi (čestný prezident Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, ambasádor roka)
 
3.  Nezávislý život a osobnostný rozvoj (sála C)
Predsedajúca panelu:
Zora Bútorová (Inštitút pre verejné otázky)
Hlavná rečníčka:
Mária Nádaždyová (Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR): „Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - systémová zmena v prospech osobnostného rozvoja a nezávislého života“
Panelisti a panelistky:
Mária Samová (CEDA-Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, FA STU): „Nediskriminačné prostredie pre seniorov a seniorky (ale nie len pre nich)"
Elena Szolgayová (Odbor bytovej politiky a mestského rozvoja, MDVRR):
„Možnosti a nástroje rozvoja sociálneho bývania“
Nadežda Hrapková (Asociácia univerzít tretieho veku):
"Vzdelávanie seniorov a senioriek ako výzva pre aktívne starnutie"
Dušan Šimšík (Bezbariérové centrum TU v Košiciach):
„Rozvoj sociálnych služieb s využitím informačno-komunikačných technológií“
Svetlana Chomová (Národné osvetové centrum):
„Kultúrne a vzdelávacie aktivity – významné faktory aktívneho starnutia“
Silvia Cifrová (Trnavský samosprávny kraj, SK8):
„Podpora aktívneho života seniorov a senioriek z pohľadu VÚC“
Ľuboš Marcinek (Regionálna rada mládeže Prešovského kraja):
„Medzigeneračná solidarita – príklad dobrej praxe“
Elvíra Chadimová (Top centrum podnikateliek SR, ambasádorka roka)
Helena Jonášová (Kultúrne združenie Rómov Slovenska)
„Príklady dobrej praxe v oblasti medzigereračnej solidarity“
Erika Škultétyová (Nadácia Orange):
„Projekt – Zelená pre seniorov“
Kveta Škvarková (novinárka, ambasádorka roka)
Miroslav Trnovský (konateľ spoločnosti SkyBau, ambasádor roka)
                                                                                                                  
16.30               Závery z panelov (hlavná sála)

17.00               Recepcia spojená s kultúrnym programom
- vystúpi seniorská tanečná skupina Orchidea z OZ Klub strieborných hláv spolu so žiačkami tanečného odboru ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave
(v reprezentačných priestoroch Hotela Bôrik)

5834