Otváracia konferencia ER 2012


Pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave konala 7. februára odborná konferencia na tému „Aktívne starnutie s podporou všetkých generácií“.
Na podujatí, nad ktorým prevzal  záštitu podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel, sa zúčastnilo 200 účastníkov z odbornej i laickej verejnosti. Konferencia sa uskutočnila v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Prvú sekciu „Aktívne starnutie naprieč sektormi a politikami“ otvorili generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania ÚV SR Kálman Petöcz a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Do prvej sekcie sa zapojili aj štátna tajomníčka MPSVR SR Lucia Nicholsonová, štátny tajomník MZ SR Ján Porubský, osobitná poradkyňa generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lenia Samuel a poradca predsedníčky vlády SR a ministra financií SR Ľudovít Ódor.

V závere prvého bloku boli účastníkom konferencie predstavení ambasádori Európskeho roka 2012, ktorými sú herečka Zita Furková, novinárka Kveta Škvarková, lekár Ladislav Hegyi, podnikateľ Miroslav Trnovský, podnikateľka Elvíra Chadimová a odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podpory straších ľudí Ľubica Galisová, Jozef Mikloško a Kamil Vajnorský. Ich poslaním pre tento rok je vytvoriť pozitívne vzory aktívneho prístupu k životu a poukázať na dôležitý potenciál starších ľudí v spoločnosti.

Konferencia pokračovala druhou sekciou „Prečo potrebujeme aktívne starnutie?“, v ktorej panelisti predstavili výzvy a príležitosti v oblasti aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 
 
Moderátor:
Jozef Mikloško (Združenie kresťanských seniorov, ambasádor roka)
 
Kálmán Petőcz (generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, ÚV SR): „Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami z pohľadu ľudských práv“
 
Jarmila Filadelfiová, Bernardína Bodnárová (Inštitút pre verejné otázky): „Pripravenosť spoločnosti na aktívne starnutie: Vnímanie starších a ich postavenia“
 
Helena Woleková (správkyňa SOCIA – nadácia pre podporu sociálnych zmien):
"Prepojenosť verejných služieb pre seniorov a seniorky alebo Všetko so všetkým súvisí"

 
Jozef Turčány (výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska):
„Verejné politiky vo svetle výziev európskych rokov – Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012“
 
V tretej sekcii popoludní sa účastníci konferencie rozdelili do troch odborných panelov:

1. panel Dlhodobá starostlivosť v kontexte medzigeneračnej solidarity
Predsedajúci panelu:
Bruno Konečný (Združenie miest a obcí Slovenska)
Hlavná rečníčka:
Kvetoslava Repková (Inštitút pre výskum práce a rodiny):
„Lekcia kontinuity európskych rokov pre potreby dlhodobej starostlivosti“

Panelisti a panelistky:
Lýdia Brichtová (Odbor sociálnej starostlivosti sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR):  
„Dlhodobá starostlivosť – politiky pre opatrované i opatrujúce osoby“
Ľubica Kontrová (Odbor zdravotnej starostlivosti sekcie zdravia MZ SR):
„Zdravotná starostlivosť – súčasť dlhodobej starostlivosti o občanov v Slovenskej republike“
Milada Dobrotková (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR):
„Sociálne služby v kontexte vytvárania podmienok pre aktívne starnutie“
Mária Filipová (mesto Banská Bystrica, Únia miest Slovenska):
„Elektronický strážca seniorov a senioriek - moderná forma terénnej sociálnej práce“

Stanislav Trnovec (Klub mnohodetných rodín):
„Kto bude opatrovať rodinných opatrovateľov a opatrovateľky?“

Fedor Blaščák (TREND CSR Fórum, editor www.csr.etrend.sk)
„Aká je miera angažovanosti firiem v oblasti starostlivosti o seniorov a seniorky?“
Ľubica Galisová (Fórum pre pomoc starším, ambasádorka roka):
„Kvalita a dôstojnosť života starších“
Jozef Mikloško (Združenie kresťanských seniorov, ambasádor roka)

ODPORÚČANIA PRVÉHO PANELU


2. panel Zdravé starnutie a inovácie
Predsedajúci panelu:
Štefan Krajčík (prednosta Kliniky geriatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava)
Hlavná rečníčka:
Darina Sedláková (Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku): „Starnutie so zdravotným postihnutím: môže byť aktívne?“
Panelisti a panelistky:
Martina Élešová (Odbor zdravotnej starostlivosti sekcie zdravia MZ SR):
„Poskytovanie zdravotnej starostlivosti seniorom a seniorkám v Slovenskej republike“

Róbert Ochaba (Úrad verejného zdravotníctva SR):
„Závislosti u seniorov a senioriek“

Věra Dobiášová (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR Trenčín):
„Záujem seniorov a senioriek o vlastné zdravie“

Silvia Tokárová (Odbor materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení sekcie regionálneho školstva, MŠVVŠ SR):
„Regenerácia výživou v rezorte školstva“

Alžbeta Veselá (Slovenská Alzheimerova spoločnosť):
„Tréningy pamäte pre seniorov a seniorky“

Alena Galajdová (Strojnícka fakulta TU v Košiciach):
„Rehabilitácia seniorov a senioriek s využitím moderných technológií“

Kamil Vajnorský (Jednota dôchodcov na Slovensku, ambasádor roka)

ODPORÚČANIA DRUHÉHO PANELU

 
3.  Nezávislý život a osobnostný rozvoj
Predsedajúca panelu:
Zora Bútorová (Inštitút pre verejné otázky)
Hlavná rečníčka:
Mária Nádaždyová (Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR): „Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - systémová zmena v prospech osobnostného rozvoja a nezávislého života“
Panelisti a panelistky:
Mária Samová (CEDA-Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, FA STU): „Nediskriminačné prostredie pre seniorov a seniorky (ale nie len pre nich)"
Vladimír Cvacho (Odbor bytovej politiky a mestského rozvoja, MDVRR):
„Možnosti a nástroje rozvoja sociálneho bývania“
Nadežda Hrapková (Asociácia univerzít tretieho veku):
"Vzdelávanie seniorov a senioriek ako výzva pre aktívne starnutie"
Dušan Šimšík (Bezbariérové centrum TU v Košiciach):
„Rozvoj sociálnych služieb s využitím informačno-komunikačných technológií“
Svetlana Chomová (Národné osvetové centrum):
„Kultúrne a vzdelávacie aktivity – významné faktory aktívneho starnutia“
Silvia Cifrová (Trnavský samosprávny kraj, SK8):
„Podpora aktívneho života seniorov a senioriek z pohľadu VÚC“
Ľuboš Marcinek (Regionálna rada mládeže Prešovského kraja):
„Medzigeneračná solidarita – príklad dobrej praxe“

Elvíra Chadimová (Top centrum podnikateliek SR, ambasádorka roka)
Helena Jonášová (Kultúrne združenie Rómov Slovenska)
„Príklady dobrej praxe v oblasti medzigereračnej solidarity“
Erika Škultétyová (Nadácia Orange):
„Projekt – Zelená pre seniorov“
Miroslav Trnovský (konateľ spoločnosti SkyBau, ambasádor roka)

ODPORÚČANIA TRETIEHO PANELU


V priestoroch hotela Bôrik prebiehali počas konferencie aj sprievodné akcie ZAPOJTE SA! (GET INVOLVED!), ktoré organizoval národný koordinátor európskeho roka - Úrad vlády SR s podporou Európskej komisie a P.A.U. Education. Počas dňa predstavili rôzne organizácie (C.A.R.D.O, DD a DSS Kremnica, SOCIA, Jednota dôchodcov Slovenska, Fórum pre pomoc starším a ďalšie) svoje aktivity, ktoré plánujú uskutočnit počas európskeho roka a ponúkli príklady dobrej praxe. Burza dobrých nápadov taktiež poskytla priestor na výmenu informácií medzi organizáciami a verejnosťou a medzi organizáciami navzájom. Súcastou podujatia bola aj časť putovnej výstavy „Staroba sa nás dotýka“- Zuzanka (Pomož, bože rano vstati) a premietanie filmov s témami európskeho roka.

Konferenciu ukončili kultúrnym programom seniorská tanečná skupina Orchidea z OZ Klub strieborných hláv spolu so žiačkami tanečného odboru ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave.
 

Pozrite si fotografie a videozáznam v galérii.6234