Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Žiadosti o udelenie dotácie prijíma MPSVR do 31. decembra 2011. Finančná pomoc sa poskytuje na podporu rozvoja sociálnych služieb, vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rekondičných aktivít, členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, edičnej činnosti a humanitárnej pomoci.

Všetky dôležité informácie:
http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=427
 

5472