Kytica pozdravov


Október ako mesiac úcty k starším nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a uvedomili si ich hodnotu a neustálu potrebu v spoločnosti. Vyvrcholením tohtoročného úsilia hlavného mesta vychádzať v ústrety staršej generácii, je druhý ročník októbrového Seniorfestu s kultúrno-spoločenským, ako aj vzdelávacím programom pre seniorov.
 
Jednou z mnohých aktivít, ktorá je pripravená v rámci programu je koncert detí pre seniorov, ktorý sa uskutoční dňa 10. októbra 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Koncert ,,Kytica pozdravov“ je spojený s vyhlásením ocenenia ,,Senior roka 2012" primátorom hlavného mesta SR, Milanom Ftáčnikom. Úrad vlády SR ako národný koordinátor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 udelí taktiež jednu z cien v kategórií aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Víťazi budú ocenení za svoju celoživotnú prácu a úsilie. V prípade záujmu o účasť je potrebné kontaktovať miestne kluby seniorov alebo kluby Jednoty dôchodcov, vzhľadom na to, že vstup je len na pozvanie.
 
Rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Aj prostredníctvom takýchto programov je potrebné, aby sa otvoril priestor nadobudnutej múdrosti seniorov a aby sa využili ich neoceniteľné skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojho života.


9560