Projekt „Radi Vás vidíme, radi sme spolu“ DD a DSS v Kremnici


Projekt „Radi Vás vidíme, radi sme spolu“ predstavuje úspešnú spoluprácu medzi Domovom dôchodcov, Domovom sociálnych služieb (DD a DSS) v Kremnici a Detským domovom (DeD) Maurícius v Kremnici.
Cieľom projektu je rozvíjanie medzigeneračných vzťahov medzi deťmi z DeD Maurícius v Kremnici a obyvateľmi – klientmi  DD a DSS  Kremnica
- akceptovanie zdravotných postihnutí navzájom
-prehlbovanie spolupráce medzi deťmi a obyvateľmi  DD a DSS Kremnica
- využívanie a výmena skúseností navzájom, emocionálne prežívanie navzájom
- oboznamovanie sa s prejavmi starnutia   
- vzájomné zbližovanie sa, obdarovanie sa navzájom
- rozvoj obojstrannej komunikácie, prijímanie spätnej väzby
- zaučovanie k pracovným technikám, poskytovanie vzájomnej pomoci a solidarity počas stretnutí, vytvorenie možnosti odovzdávania a prijímania životných a pracovných skúseností deťom  z DeD Maurícius v Kremnici od obyvateľov – klientov DD a DSS Kremnica
- nahrádzanie chýbajúcej lásky a podpory, pozitívny vplyv zo vzájomných stretnutí na emocionálne prežívanie detí aj obyvateľov
- utužovanie oboch kolektívov prostredníctvom  spoločných stretnutí a prác
 
Spôsob naplnenia cieľov
- predstavením projektu a jeho významu obidvom zúčastneným skupinám
- rozmanitou ponukou pre tvorivú činnosť (možnosť výberu na báze dobrovoľnosti)
- možnosťou sebarealizácie detí  z DeD Maurícius a obyvateľov DD a DSS, možnosťou prezentácie svojich prác navzájom,  návštevám, iným deťom a obyvateľom
- hľadaním spoločnej cesty aj napriek viacgeneračným rozdielom
- rozvíjaním verbálnej a neverbálnej komunikácie
- vytvorením príležitostí pre súperenie a súťaživosť
- veľkou kreativitou odborného tímu, ktorý tento projekt zabezpečoval 
 
Forma aktivít a zaujímavé momenty
- stupňovanie komunikácie a postupné odstraňovanie bariér pri vzájomnej komunikácii
- rôzne aktivity počas jedného stretnutia (pri každom stole iná aktivita) a možnosť vlastného výberu aktivity tak obyvateľov DD a DSS ako aj detí z DeD Maurícius
- stretnutia plánované počas letných prázdnin boli nahradené v mesiacoch september a október v častejších stretnutiach
- deti neustále mysleli pri zhotovovaní výrobkov na svojich najbližších, ktorých by chceli i obdarovať (často vyslovovali slovo „mama“), obyvatelia – klienti svojich príbuzných a deti z DeD Maurícius
- obyvatelia sa cítili byť hostiteľmi a deti hosťami, predvádzali svoje izby, fotografie najbližších, ponúkali ich sladkosťami, ovocím
- deti si umiestňovali svoje fotografie do zhotovených predmetov (domy, autá, magnetky, fotoaparáty - chceli bývať vo vlastnom dome, mať svoje auto, mať svoje obrazy, fotografie a pod.)
- obyvatelia boli radi, keď mohli deti usmerňovať, radiť im, cítili sa byť dôležití s viacerými životnými a pracovnými skúsenosťami
- sluchové postihnutia boli  u obidvoch skupín, sluchovo - postihnutá obyvateľka predvádzala a učila tkať sluchovo - postihnuté deti, o túto techniku mali záujem všetky deti – neverbálnymi prejavmi zaujala všetky deti
- spoločné záľuby (pri ručných prácach a počas rozhovorov- šport, príroda, autá, ručné práce, hudba, zvieratá, potraviny...) 
- odkrývanie nepoznaných schopností (tak obyvatelia ako aj deti zistili, že robia ručné práce, ktoré predtým nevykonávali – vyšívanie, vypaľovanie do dreva, zhotovovanie magnetiek...)
- radosť z vykonanej práce (obojstranné pochvaly, povzbudenia po zhotovení výrobku), efektívne využitie voľného času oboch zúčastnených skupín
- dobrá skúsenosť do budúcnosti u detí (po prvýkrát kontakt so šijacím strojom, domácim hobby náradím, technikou vyšívania, bežnými ručnými prácami, vypaľovaním, remeselníckymi  prácami) 
- účasť vyššieho počtu  dobrovoľníkov oproti plánu (plán bol 4 a v skutočnosti bolo 6)
- pocit krátkeho času počas stretnutia / trvalo 3 až 3a pol hodiny/ u obidvoch skupín, obyvatelia spolu s dobrovoľníkmi pripravovali obidvom skupinám občerstvenie
- deti navštevujú v Kremnici  Materskú školu, Základnú školu na ulici Križkovej, Špeciálnu základnú školu,  Súkromnú základnú školu, Základnú školu a materskú školu  pre nepočujúcich, Odborné učilište internátne V. Gaňu v Banskej Bystrici, Spojenú strednú školu automobilovú v Banskej Bystrici, Stredné odborné učilište pre sluchovopostihnutú mládež  v Kremnici.

Ako na projekt reagovala cieľová skupina
- deti aj obyvatelia uvítali možnosť stretávať sa a zhotovovať rôzne dekoračné predmety pre vzájomné obdarovanie, obdarovanie príbuzných a priateľov, na výzdobu priestorov vo svojich izbách a priestoroch zariadenia
- projekt vytvoril priestor na výmenu životných príbehov
- akceptácia svojho veku navzájom – priestor pre vznik viacgeneračného dialógu
- akceptácia navzájom zdravotného postihnutia, deti pomáhali obyvateľom z DD a DSS Kremnica (poruchy motoriky)
- deti okrem darčekov pripravili obyvateľom – klientom DD a DSS kultúrne programy
- obyvatelia – klienti z DD a DSS boli dobrými poslucháčmi, divákmi, kritikmi a hostiteľmi
- získanie zdravého sebavedomia, tolerancia a solidarita detí k obyvateľom – klientom
- vytváranie priestoru pre komunikáciu, ale aj dostatok neverbálnych prejavov (pohladenie, úsmev, privinutie k sebe)
 
 
Práca dobrovoľníkov  na realizácii projektu
Na projekte bolo zúčastnených 6 dobrovoľníkov z OZ Slnko ľuďom -  z toho 5 dobrovoľníkov z radu zamestnancov DD a DSS Kremnica, ktorí bez nároku na mzdu sa zúčastňovali stretnutí počas svojho osobného voľna. Dobrovoľníci zabezpečovali organizačné, metodické a odborné práce. Viedli zúčastnených na stretnutiach. Predvádzali im techniky a spolupracovali s obidvoma skupinami. Zabezpečovali materiál, pomôcky, predlohy financie, občerstvenie.
 
Informácie v médiách o projekte
 
http://www.vucbb.sk/ganet/vuc/bb/portal.nsf/wnovinky/208aa751d12d3229c125779a0...

Autor: Božena Schniererová
Názov:  Nielen v októbri, ale každý deň v roku
Kremnické noviny, 19,2010, č.10, s.8
 

Autor: Božena Schniererová
Názov: Spoločne pri ručných prácach i kultúrnych programoch
Humanita, 19, 2010, č.9, titulný list, s.12 a 14
 
Autor: Sotníková Zlata
Názov:Najúžasnejšia architektúra... To sú mosty od srdca k srdcu
Náš kraj, 26.11.2010, s.8
 
Morálne ocenenie za projekt
 
Projekt dobrej praxe v rámci medzigeneračných vzťahov s názvom  Radi Vás vidíme, radi sme spolu (We are Glad to See You, We Enjoy Being Together) bol vybraný v roku 2010 Sekciou medzinárodných vzťahov MPSVa R SR v rámci Policy Briefs, ktoré zostavovala Ekonomická komisia pre Európu (UNECE) a ktoré boli predstavené v máji 2010 na zasadnutí Pracovnej skupiny pre starnutie (WGA) na Malte.

Za realizáciu projektu bol kolektív zamestnancov DD a DSS Kremnica morálne ocenený predsedom BBSK Ing. Maňkom z príležitosti oceňovania zamestnancov a kolektívov odboru sociálnych politík BBSK v rámci akcie Od srdca k srdcu dňa 3.12.2010. 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6272